ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4 วัน 3 คืน

- ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
- หมู่บ้านสายรุ้ง
- ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว
- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ชมตึกไทเป 101
- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
- วัดเหวินอู่
- ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง