ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย 5 วัน 4 คืน

- นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน
- ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
- วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน
- ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
- พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู
- ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง