ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม 3 วัน 2 คืน

- สักการะ เจดีย์บูพญา และชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกาม
- ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพและชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์ 4,000 องค์
- ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา และวัดมนุหา
- เที่ยว วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล และชมวิหารธรรมยันจี
- นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู และชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
- นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง และวัดกุโสดอ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง